Skip to main content

Deze algemene voorwaarden gelden vanaf maart 2021.
Tutorial Books, hierna te noemen dienstverlener, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Almere onder nummer 58877738.

Art. 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Account: de persoonlijke digitale omgeving op de Website waar de Klant toegang tot heeft, teneinde gebruik te maken van de Dienst (het online coachboek van Tutorial Books).

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Content: het geheel aan informatie dat door Tutorial Books via de Website aan de Klant ter beschikking wordt gesteld, waaronder video’s, teksten, opdrachten, audio-opnames en de lay-out van de Dienst.

Dienstverlener: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de opdracht heeft aangenomen. In dit geval te weten Maaike Dortmans, eigenenaar van Tutorial Books
Intellectueel eigendom: alle rechten van intellectuele of industriële aard met betrekking tot de dienst en de website alsmede de via de website openbaar gemaakte content.
Klant: de natuurlijk persoon waaraan Tutorial Books een online coachboek heeft verkocht, waardoor deze persoon toegang heeft tot de persoonlijke digitale omgeving.

Koop op Afstand: een Overeenkomst die zodanig tot stand is gekomen dat uitsluitend gebruik is gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand in de zin van art. 6:230g sub e Burgerlijk Wetboek, zoals elektronische communicatie (e-mail).

Tutorial Books: het aangeboden online platform waarop online coachboeken wordt aangeboden. Tutuorial Books is als handelsonderneming verbonden aan eenmanszaak praktijk Gezellig Stralen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Almere onder nummer 58877738.
Website: het platform van Tutorial Books dat via de website www.tutorialbooks.nl en onderliggende pagina’s beschikbaar is.

Artikel 2 – Toegang tot de Dienst

 1. De Klant krijgt toegang tot de Dienst door een Account te registreren op de manier zoals omschreven in de mails, die de klant ontvangt na aankoop van het boek. De Klant heeft na registratie direct toegang tot de Dienst.
 2. De Klant staat in voor de juistheid van de gegevens die vereist zijn voor de registratie van het Account.
 3. De Klant verklaart, indien sprake is van een natuurlijk persoon, tenminste de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt. De Klant die de leeftijd van 18 jaar niet heeft bereikt verklaart voor het registeren van het Account en het gebruik van de Dienst uitdrukkelijke toestemming te hebben van beide ouders of wettelijk vertegenwoordigers van de Klant.

Artikel 3 – Gebruik van de Dienst

 1. De Dienst bestaat uit dat de Klant toegang krijgt tot de Website, waarop de Klant de video-tutorials kan volgen middels de daarop beschikbaar gestelde Content.
 2. Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Algemene Voorwaarden en voor de duur van de een jaar, verleent Tutorial Books aan de Klant een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om van de Dienst, inclusief de Website en de Content gebruik te maken voor persoonlijke coach doeleinden.
 3. Onverminderd de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden mogen de voor rekening van de Klant komende activiteiten in het kader van de Dienst, waaronder mede het gebruik van de Website en de communicatie met andere Klanten via de Dienst niet:
  1. op onwaarheden gebaseerd en/of misleidend zijn;
  2. discriminerend, gewelddadig, pornografisch, illegaal, nodeloos kwetsend of anderszins ongepast zijn, ter beoordeling van Tutorial Books
  3. virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen, of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Website en/of de computersystemen van de Dienst te omzeilen;
  4. bestaan uit het gebruik van enige soft- en/of hardware matige tools en/of oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden), voor zover deze gericht zijn op het overnemen van enige via de Dienst toegankelijke gemaakte Content, dan wel om de Website op enigerlei andere wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken en/of in te zien;
  5. een commercieel of promotioneel karakter hebben, tenzij Tutorial Books hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven;
  6. in strijd zijn met de Algemene Voorwaarden, de Privacy policy van Tutorial Books of enige geldende wet- en/of regelgeving;
  7. inbreuk maken op de rechten van Tutorial Books en/of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Intellectueel eigendom en rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;
  8. op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn;
  9. de belangen en goede naam van Tutorial Books kunnen schaden.

Artikel 4 – Beschikbaarheid van de Dienst

 1. Tutorial Books levert de Dienst op basis van een inspanningsverplichting. Tutorial Books geeft geen garantie dat de Website en de Dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen en/of storingen toegankelijk zijn. Tutorial Books is tegenover de Klant op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Dienst.
 2. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur en deugdelijke telecomfaciliteiten (waaronder internetverbinding) die nodig zijn voor het gebruik van de Dienst.
 3. Tutorial Books is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens de Klant, de Dienst, de Website en/of de Content of onderdelen daarvan (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien dat in haar opvatting noodzakelijk is.
 4. Tutorial Books is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diensten die door derden worden aangeboden in het kader van de Website en de Dienst.

Artikel 5 – Betaling

 1. Voor het gebruik van de Dienst is de Klant een eenmalige vergoeding verschuldigd op basis van de door Tutorial Books vastgestelde tarieven. De tarieven worden uitgedrukt in Euro (EUR). Tenzij anders aangegeven zijn alle tarieven inclusief BTW .
 2. Betaling vindt plaats op de manier zoals omschreven op de Website. Indien geen betalingstermijn is vermeld of anderszins schriftelijk overeengekomen, geschiedt de betaling uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum.
 3. Ingeval van verzuim is Tutorial Books gerechtigd de toegang tot het Account en het Gebruik van de Dienst met onmiddellijke ingang te beëindigen dan wel op te schorten of te beperken tot het moment waarop volledig aan de betalingsverplichting is voldaan.
 4. Klachten met betrekking tot facturen en/of dienstverlening schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 6 – Vertrouwelijkheid en persoonsgegevens

 1. Tutorial Books en voor Tutorial Books werkzame personen zullen de door de Klant verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.
 2. De Klant geeft Tutorial Books volledige toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in verband met de registratie van het Account of het gebruik van de Dienst.

Artikel 7 – Intellectueel Eigendom

 1. Het Intellectueel Eigendom berust bij Tutorial Books en/of haar bronvermelders in het Tutorial Book. Niets in deze Algemene Voorwaarden is bedoeld om enige rechten over te dragen aan de Klant of derden.
 2. Voor zover niet expliciet toegestaan op basis van deze Algemene Voorwaarden mag de Klant niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tutorial Books:
  1. (onderdelen van) de Dienst, de Website en/of Content op welke wijze, in welke vorm en voor welk doel dan ook (doen) downloaden, kopiëren, overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden;
  2. substantiële delen van de Website en/of Content opvragen of hergebruiken of herhaald en systematisch niet-substantiële delen van de Website en/of Content opvragen of hergebruiken zoals bedoeld in de Databankenwet;
  3. kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot Intellectueel Eigendom verwijderen, onleesbaar maken, verbergen of wijzigen;
  4. domeinnamen, merken of Google Adwords registreren die te maken hebben met de Dienst.

Artikel 8 – Garanties en vrijwaringen

 1. De Dienst bevat slechts de functionaliteiten, Content en overige eigenschappen zoals de Klant deze aantreft op het moment van gebruik. Tutorial Books geeft geen garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, volledigheid, integriteit en juistheid van de Content en de Dienst, tenzij anders is bepaald in deze Algemene Voorwaarden. Tutorial Books is niet verplicht om bepaalde Content op verzoek toe te voegen.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

 1. In het geval dat Tutorial Books voor schade aansprakelijk is jegens de Klant, is de aansprakelijkheid, ongeacht de grondslag van de aansprakelijkheid, in alle gevallen beperkt tot:
 2. Directe schade (aansprakelijkheid voor indirecte schade – zoals bijvoorbeeld gevolgschade, vertragingsschade, winstderving en misgelopen omzet – is derhalve uitgesloten); en

b.De door de Klant in het lopende jaar aan Tutorial Books betaalde vergoedingen voor het gebruik van de Dienst waaruit de aansprakelijkheid van Tutorial Books is voortgevloeid.

 1. Alleen in het geval dat sprake is van opzet of grove schuld van Tutorial Books geldt hetgeen bepaald in lid 1 niet.
 2. De aansprakelijkheid van Tutorial Books strekt zich eveneens uit tot alle personen waarvoor Tutorial Books verantwoordelijk is (zoals personen die door Tutorial Books zijn aangesteld voor de uitvoering van de Overeenkomst).

Artikel 10 – Duur en opzegging

 1. De Dienst, het Tutorial Book in het online persoonlijke account, is beschikbaar voor een jaar. De Klant kan de Dienst op elk moment beëindigen door een e-mail of brief te sturen naar de op de Website vermelde contactgegevens, onder vermelding van ‘stopzetten account Tutorial Book’.
 2. Indien de Klant een consument is, heeft de Klant bovendien gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van de Koop op Afstand het recht zonder opgave van redenen, de koop te ontbinden.
 3. Het verwijderen van een Account kan door de Klant worden aangevraagd middels het contactformulier op de website.. Een Account wordt automatisch verwijderd 1 jaar na aankoop.
 4. Tutorial Books is te allen tijde gerechtigd, wanneer de inlogcode van het persoonlijk account zonder opgaaf van reden wordt doorgegeven aan derden het account op te zeggen en te verwijderen.
 5. In aanvulling op de andere (rechts)middelen die Tutorial Books ten dienste staan, is Tutorial Books te allen tijde, zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om de Dienst (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, het Account tijdelijk of blijvend te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, dienstverlening te beëindigen en te weigeren om de dienst te verlenen, in het bijzonder – maar niet daartoe beperkt – indien:
  1. De Klant op enige wijze in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden;
  2. Tutorial Books van mening is dat de handelingen van de Klant schade aan Tutorial Books of derden kunnen toebrengen;
 6. Bij beëindiging van de Koop op Afstand, om welke reden dan ook, vervalt voor de Klant per direct het recht om de Dienst te gebruiken en wordt de toegang tot de Dienst direct ontzegd. Tutorial Books verwijdert bij opzegging het Account. Tutorial Books is niet gehouden om na beëindiging van de Koop op Afstand, enige Content aan de Klant te verstrekken.

Artikel 11 – Klachten

 1. Wanneer u als Klant ontevreden bent over het online coachboek van Tutorial Books en het lukt niet om dit samen op te lossen dan mag u een klacht indienen. Tutorial Books van Praktijk Gezellig Stralen is aangesloten bij Quasir, middels de beroepsvereniging NFG (de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg), waardoor u als opdrachtgever, kunt rekenen op zorgvuldige en deskundige begeleiding bij uw klacht. De Praktijk voldoet hiermee aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en draagt bij aan de kwaliteit van zorg.
 1. Opdrachtgever is gehouden om klachten over de verrichte werkzaamheden uiterlijk binnen 30 dagen na ontdekking, maar in ieder geval binnen 60 dagen na voltooiing van het Tutorial Book schriftelijk te melden aan Tutorial Books van praktijk Gezellig Stralen. Bij gebreke, waarna het recht van Tutorial Books, om te stellen dat de werkzaamheden niet aan de verwachtingen beantwoorden, vervalt.

Artikel 12 – Forum en toepasselijk recht

 1. De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
 2. Deze algemene voorwaarden kunnen ten alle tijden door bovengenoemd dienstverlener worden gewijzigd en aangepast. Dit geldt tevens voor alle op de website verschafte informatie alsmede de data en voorwaarden van openingstijden, opdrachten en overige activiteiten. Eventuele toekomstige aanpassingen en wijzigingen gelden ook ten aanzien van overeenkomsten die voor de datum van wijziging en aanpassing tot stand zijn gekomen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Tutorial Books heeft een transparante werkwijze en respecteert de privacy van haar klanten.
Zie onze Algemene VoorwaardenPrivacy Policy en Levertijden (PDF).